Tính toán thép cột theo tiêu chuẩn TCXDVN 5574-2012 (lấy nội lực từ ETABS)
Đăng ngày 12-10-2011 Lúc 11:23'- 11445 Lượt xem
Giá : 100 000 VND / 1

Tính toán thép cột theo tiêu chuẩn TCXDVN 5574-2012 (lấy nội lực từ ETABS). Sau khi chạy ETABS, xuất kết quả ra file excel. Mở file tính toán, nhập file kết quả vào và bấm nút "tính thép", chương trình tự động tính toán, chọn thép, xuất thuyết minh